16 May

ראשית על הדיירים לגשת לברר את זכויות הבניין בעירייה. יש חשיבות גדולה לבדיקת שטח המגרש, מיקום המגרש וסך השטח העיקרי שניתן לבנות עליו. לכל עירייה ישנה מדיניות שונה ולכן חשוב גם  לבדוק מהן סך כל הזכויות שניתן לקבל בבניין החדש, מול גדלי הדירות הקיימים. נתון חשוב נוסף שיש לבדוק הוא כמה דירות יכול היזם לבנות. לכל עירייה ישנה מדיניות שונה לגבי הצפיפות הנדרשת.

שנית מומלץ למנות נציגות של דיירים שיובילו את הפרויקט, ובמסגרת פרוטוקול מינוי הנציגות מכניסים סעיף שיתן לנציגות תהיה הזכות לבחון מספר יזמים ולבחור את המתאים ביותר. סעיף זה מונע מצב של דיירים סרבנים שנמנעים מלחתום רק משום שהיזם הוא לא היזם מטעמם.

לאחר בחירת היזם הטוב ביותר חשוב למנות מפקח מטעם הדיירים, אשר ישמור על האינטרס שלהם מול היזם והקבלנים המבצעים, יוודא שהכל מתנהל על פי החוק, והמפרטים הטכניים ולוחות-הזמנים. משרת המפקח חשובה כי הוא שומר הסף על האינטרס של הדיירים ולכן החוזה עמו צריך להיות מפורט, לכלול התחייבות לדו"חות בתדירות גבוהה, מספר מינימאלי של ביקורים באתר, דרישה למתן התראה בכתב על כל חריגת בנייה, או סטייה מלוחות הזמנים.

במקרה של תמ"א 38 (חיזוק מבנים, הריסה ובנייה או פינוי בינוי), לא בטוח שכדאי להיכנס לשיפוץ, אם ידוע שבקרוב תתחיל התחדשות בבניין וזאת משום שגם במקרה בו הדיירים יקבלו פיצוי עבור השיפוץ, הרי שזה יהיה פיצוי חלקי ולא מלא. דיירים שינסו להתעקש על פיצוי מלא ויסרבו לחתום על הסכם ההתחדשות, יכולים למצוא את עצמם מוגדרים כסרבנים.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.