22 May

בשנת 1980 נכנס לתוקף תקן 413 תקן מחייב לעניין אופן בניית המערך הקונסטרוקטיבי של מבנים ע"מ שיוכל לעמוד ברעידות אדמה,

ולכן בניינים שתוכננו לפני ה 1.1.1980 אינם מחוזקים דיו ולכן המדינה מעודדת יזמים לחזק מיבנים אלו,

שהתמריץ ליזם הוא הקניית זכויות בנייה. 

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.